دماسنج پزشکی

Medical Thermometer

دماسنج پزشکی چگونه است؟

دماسنج پزشکی دماسنجی است که برای اندازه گیری اندازه ی دمای بدن به کار می رود.

 

ساختار دماسنج پزشکی جیوه ای چگونه است؟

 

دماسنج پزشکی جیوه ای مانند سایر دماسنج های جیوه ای است، با این تفاوت که به

گونه ای ساخته می شوند، وقتی جیوه در لوله بالا رفت تا مدتی همچنان بر سر جایش

باقی می ماند. سپس باید آن را به شدن تکان داد تا جیوه دگر بار به مخزن خود بازگردد.

از این رو، لوله دماسنج پزشکی در بالای مخزن جیوه، راهی بسیار بسیار باریک دارد.

وقتی جیوه مخزن بر اثر افزایش گرما حجمش زیاد می شود، با فشار از این قسمت باریک

لوله می گذرد و بالا می رود. اما وقتی از گرمای آن کاسته می شود و حجمش کم می شود،

نمی تواند از این راه باریک به مخزن بازگردد و همان جا می ماند تا آن را با تکان دادن،

به مخزن بازگردانند.

نمونه های مختلف و جدید دماسنج پزشکی هم پدید آورده شده که الکترونیکی است و

اندازه ی دمای بدن را با عدد نشان می دهد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: