تیر

(عطارد)

Mercury

 

ویژگی های سیّاره تیر / عطارد چیست؟

فاصله متوسط از خورشيد                         9/57                            ميليون کيلومتر

سرعت مداری                                        9/47                          کيلومتر در ثانيه

دوره چرخش به دور خورشيد (طول سال)2408/0                                          سال

دوره چرخش به دور خود (طول روز)         65/58                                        روز

زاويه تمايل سطح به محور                            0                                        درجه

زاويه تمايل مدار با دايرةالبروج                 01/7                                        درجه

جرم                                                  055/0                                  جرم زمين

حجم                                                    06/0                                 حجم زمين

چگالی                                                 43/5                               چگالی زمين

قطر استوايی                                              4878                               کيلومتر

گرانش سطحی                                       37/0                              گرانش زمين

شمار ماه های شناخته شده                            0

پختی يا فشردگی قطبين                                 0

نسبت بازتاب                                         06/0   

 

ساختار سیّاره تیر / عطارد چگونه است؟

تير / عطارد کوچک ترین سیّاره منظومه خورشیدی است که پوشيده از صخره می باشد

که مناطق تاريکی بر سطح آن به چشم می خورد و جوی بسيار نازک از دی اکسيد کربن

دارد.

 

گردش سیّاره تیر / عطارد به دور خورشید چگونه است؟

سیاره تیر / عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است که 88 روز طول می کشد تا در

مدار خود، یک دور کامل به دور خورشید گردش کند.

این سیاره را بدون دوربین نجومی می توان مشاهده کرد.