جیوه

Mercury

ساختار اتمی:

شمار پروتون: 80

شمار نوترون: 121

عدد جرمی: 201

شمار مدارها: 6

شمار الکترون ها: 80

آرایش الکترون ها: 2، 8، 18، 32، 18، 2

عدد اتمی: 80

جرم اتمی: 201

 

ویژگی ها:

 شکل طبیعی: در سنگ های ولکانیک اغلب همراه با سینابر دیده می شود

نوشتن شیمیایی: Hg

حالت فیزیکی: در دمای بالا به شکل مایع و در دمای پایین 39- درجه به شکل جامد دیده می شود.

نقطه گدازش / نقطه ذوب: منهای 829/38 درجه سانتیگراد

نقطه جوش: 73/356 درجه سانتیگراد

چگالی: 4/14- 6/13 گرم بر سانتی متر مکعب

رنگ: نقره ای کمرنگ

سختی: مایع

 جلا: فلزی

محلول در: اسید نیتریک

نظام / سیستم تبلور: تریگونال

 

بهره گیری:

 

 

 

جیوه در دماسنج، شیمی، پزشکی و … کاربرد دارد.