شهاب

 

Meteor

شهاب چیست؟

هزاران سال بود که بشر ستارگانی را می ديد که از آسمان فرو می ريزند، ولی نمی دانست

آنها چه هستند و از کجا می آيند. برخی چنين می پنداشتند که آنها از جهان ديگری فرود

می آيند.

ولی ما امروزه می دانيم اين چيزهايی که از آسمان فرو می ريزند، هرگز ستاره نبوده، بلکه

اجسامی هستند به نام شهاب.

شهاب ها اجسام سخت و کوچکی هستند که در فضا به گردش می آيند و ممکن است که

حتی از درون جو زمين هم بگذرند.

ما شهاب ها را هنگامی می بينيم که وارد جو زمين می شوند. چه در اين صورت دنباله ای

نورانی از خود بجای می گذارند. 

وقتی که شهاب با هوای زمين برخورد می کند، حرارتی بسيار توليد می شود که همين

حرارت است که دنباله نورانی را پديد می آورد.

شگفت اين است که بيشتر شهاب ها بقدری ريز هستند که گاهی به اندازه سر يک سنجاق

می رسند. ولی البته گاهی هم ممکن است که وزن يک شهاب به چند تن برسد.

بيشتر شهاب ها را همان حرارتی نابود می کند که در برخوردشان با جو زمين توليد شده.

تنها قسمت های بزرگتر شهاب هاست که باقی می ماند و به زمين می رسد.

 

دانشمندان معتقدند که در هر شبانه روز صدها شهاب به سوی زمين فرو می ريزد. ولی

چون  بيشتر سطح زمين آب است ، آنها معمولا در اقيانوس ها يا درياچه ها غرق

می شوند.

گاهی ممکن است فقط يک شهاب در آسمان آشکار شود و به سوی جهتی به گردش آيد.

چطور شهاب ها پدید می آيند؟

اکنون اخترشناسان معتقدند که شهاب ها همان تکه های خرد شده ستارگان دنباله دار

هستند. چون ستاره ی دنباله دار خرد می شود، ميليونها تکه از آن پراکنده می شوند که

همچنان به گردش خود در فضا ادامه می دهند.

گروه شهاب ها در مسير يا مدارهايی منظم حرکت می کنند و از هر 33 سال يک بار

گذارشان از مدار زمين می افتد که ریزش شهاب ها را در زمین پدید می آورند.