ریزش شهاب ها

Meteoric Shower

ریزش شهاب ها چیست؟

 

شهاب ها معمولا در گروه های دسته جمعی، يعنی صدتا صدتا، به حرکت می آيند.

لحظه ای که زمين در گردش خود به يکی از اين گروه ها نزديک می شود، بر اثر

برخورد جو با آنها پدیده ای ديده می شود که ريزش شهاب ها نام دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: