شهاب سنگ

(سنگ آسمانی)

Meteorite

شهاب سنگ / سنگ آسمانی چیست؟

چون تکه ای از شهاب به زمين برسد، قطعه ای به دست ما می آيد که آن را شهاب

سنگ می نامند.

علت فرو افتادن اين سنگ کشش نيروی جاذبه زمين است.

در زمان های بسيار پيش ، يعنی در سال 467 پيش از ميلاد، شهاب سنگی به زمين

افتاد و اين حادثه بقدری مهم تلقی شد که تاريخ نويسان رومی آن را يادداشت کردند.