مزرون

(دافنه فوریه)

 Mezereon

(February Daphne)

 نام علمی مزرون / دافنه فوریه چیست؟

 

نام علمی مزرون ها / دافنه های فوریه Daphne Mezereum   می باشد.

 

طبقه بندی مزرون / دافنه فوریه چیست؟

 

طبقه بندی مزرون ها / دافنه های فوریه به قرار زیر است:

 

خانواده:  Thymelaeceae  می باشند.

 

نمای مزرون / دافنه فوریه چگونه است؟

 

مزرون ها / دافنه ها به شکل درختچه هستند.

 

گلدهی مزرون / دافنه چگونه است؟

 

گل های معطر مزرون ها / دافنه ها در پایان زمستان و آغاز بهار در می آیند.

 

نیازها و نگهداری مزرون / دافنه چگونه است؟

 

نور و جای دافنه ها، سایه – آفتاب است.

خاک آنها کمی قلیایی تا خنثی، با زهکشی خوب می باشد.

در فاصله آبیاری باید اجازه داد تا روی خاک کمی خشک شود.

 

چگونه مزرون / دافنه زیاد می شود؟

دافنه ها به روش های گوناگون زیاد می شوند:

1 – خواباندن شاخه

2 – قلمه ریشه

3 – قلمه خشبی برگدار در تابستان

4 – قلمه خشبی بی برگ در پاییز

5 – کاشتن بذر.