نظریه مولکولی وزن و حجم ماده

Molecular Theory of Weight and Volume of

Matter

نظریه مولکولی وزن و حجم ماده چیست؟

بطوری که دانسته شده:

1 – هر مولکول با اینکه بسیار کوچک است، دارای سنگینی می باشد.

2 – هر مولکول با اینکه بسیار کوچک است، جایی را می گیرد.

از این رو:

1 – هر ماده ای دارای سنگینی / وزن است.

2 – هر ماده ای جا / فضایی را اشغال می کند.

که این دو، خاصیت های فیزیکی / ویژگی های نمایان هر ماده می باشند که با نظریه

مولکولی توضیح داده شده اند.