تشخیص مولکولی ماده ها

(شناسایی مولکولی مایه ها)

Molecular Recognition of Compounds

چطور به ساختار مولکولی ماده پی برده می شود؟

عنصرهای یک ماده دیده نمی شوند. بنابراین تنها با نگاه کردن به چیزی / ماده ای

نمی توان به ساختار مولکولی آن پی برد و شناسایی کرد که یک ماده ساده است یا یک

ماده مرکب.

همچنین گرچه بدانیم که آن چیز یک ماده مرکب است، اما تنها با نگاه کردن نمی توان

شناسایی کرد که از چه عنصرهایی درست شده است. مانند اینکه با قوی ترین

میکروسکُپ هم نمی توان اکسیژن آب را مشاهده کرد.

از این رو، برای پی بردن به ساختار مولکولی ماده ها، باید آنها را تجزیه کرد.

زمینه نوشته پیوسته دیگر: