نظریه مولکولی مواد جامد

The Molecular Theory of Solids

نظریه مولکولی ماده جامد چیست؟

در نظریه مولکولی، در یک ماده جامد:

ربایش / کشش مولکولی ماده آنقدر زیاد می باشد که مولکول های آن به شدت یکدیگر را

می کشند، بطوری که نمی توانند بر اثر نیروی ربایش مولکول های کنار خود رها شوند و

تنگ هم قرار می گیرند و در این صورت،

جنبش مولکولی آن ماده آنقدر کم می گردد که مولکول ها دیگر آزادانه حرکت نمی کنند و

خود به خود جا به جا نمی شوند، بلکه فقط در جای خود پس و پیش می گردند و

می لرزند. مانند یخ

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: