نرم تنان

Molluscs

نرم تنان چگونه جانورانی هستند؟

نرم تنان دسته ای از بی مهرگان هستند که دارای بدنی نرم می باشند. مانند اختاپوس و

ماهی مرکب

 

چند گونه نرم تن صدفدار وجود دارد؟

 

در طبقه بندی نرم تنان، انواع گوناگونی از نرم تنانی که دارای صدف های زیبا

می باشند، وجود دارد. جانورشناسان بیش از 100 هزار نوع مختلف از این نوع

نرم تنان صدفدار را طبقه بندی و مشخص کرده اند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: