ماه ها

(اقمار / قمرها)

Moons

(Natural Satellites)

ماه ها چه هستند؟

ماه ها اجرام آسمانی هستند که به دور سیّاره ها و یا سیارک ها می گردند. مانند کره ماه

که به دور زمین می گردد.

 

ماه ها در شکل، اندازه و گونه های مختلفی پدید می آیند که بیشتر آنها دارای هوا

نمی باشند، تنها چندتایی دارای کره هوا و اقیانوس های پنهانی هستند.