جا به جایی جانوران

 

(حرکت حیوانات)

Movement in Animals

جا به جایی جانوران / حرکت حیوانات چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، همه موجودات زنده / جانداران که از آن جمله جانوران هستند،

می توانند حرکت کنند، یعنی جا به جا شوند یا تکان بخورند.  اما حرکت همه جانوران

يک جور نیست.

1 – بعضی از جانوران که دارای دست و پا نيستند و يا دارای دست و پای کوتاه هستند،

مجبور هستند خود را روی زمين بکشند، یعنی می خزند. مانند مار، تمساح

2 – بعضی از جانوران که مجبورهستند فقط در آب زندگی می کنند، شنا می کنند.

مانند ماهی

 3 – بعضی از جانوران که بجای دست، دارای بال هستند و می توانند بپرند و در هوا به

پرواز در بیایند. مانند پرندگان

4 – بعضی از جانوران که دارای دست های کوتاه و پاهای بلند هستند، از روی زمین کمی

به هوا بلند شده و دو باره به روی زمین می آیند، یعنی می جهند. مانند کانگورو

 

5 – بعضی از جانوران هم هستند که دارای چهار دست و پا هستند، گروهی از این

جانوران  هم می دوند و هم راه می روند. مانند زبرا، اسب، شتر

گروهی هم فقط می دوند مثل آهو، خرگوش

6 – بعضی از جانوران هم، گرچه همیشه در یک جا ثابت هستند و جا به جا نمی شوند،

اما می توانند حرکت کنند، زیرا اندام های خود را تکان می دهند و می جنبند.

مانند اسفنج ها