ساز موسیقی

Musical Instrument

 

ساز موسیقی چیست؟

 

.ساز موسیقی ابزاری است که صدا /  نوای موسیقی پدید می آورد و یا جور می کند

.به این ترتیب، هر چیزی که صدا پدید می آورد، می تواند یک ساز موسیقی باشد

 

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین