هزارپایان

Myriapods

هزارپایان چه جانورانی می باشند؟

هزارپایان گروهی از بندپایان می باشند.

هزارپایان به سبب داشتن پاهای زیاد به این نام نامیده شده اند.

 

ساختار بدن هزارپایان چگونه است؟

هزارپایان دارای بیش از 15 جفت پا هستند و شمار پاهای گونه هایی از آنها بیش از

400 عدد است.

نوعی از هزارپاها که بیشتر در خانه های قدیمی زندگی می کنند، 22 جفت پا دارند.

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: