سحابی

 

 

Nebula

سحابی چيست؟

 شايد شما نماهايی از سحابی ها در کتاب ها ديده باشيد. نماهايی حلزونی شکل، گردابگون

و  ابرمانند. ولی انتظار نداشته باشيد که در آسمان نيز عين همين چيزها را بيابيد. بيشتر

سحابی ها بقدری کم رنگ هستند که بی تلسکوپ نمی توان آنها را ديد.

نخستين بار که سحابی ها به وسيله تلسکوپ های کوچک ديده شد، چيزی به شکل 

N برای آن برگزيده شده که به ebulae غبار بود.از اين رو درزبان لاتين واژه

 معنای غبار است.

 

گونه های سحابی ها چیست؟

سحابی ها بر دو گونه اصلی تقسيم می شوند:

1 – سحابی کهکشانی

2 – سحابی برون کهکشانی