نیکوآی کپرنیک

(نیکلاس کپرنیک)

Nicolaus Copernicus

نیکلاس کپرنیک که بوده است؟

نیکوآی کپرنیک / نیکلاس کپرنیک ریاضیدان و ستاره شناس لهستانی در سده ی

شانزدهم میلادی و دوران نوزایی / رنسانس اروپا بوده است که بنیادکننده

کیهان شناسی نوین بر پایه ی در مرکز قرار داشتن خورشید و سیاره بودن زمین

می باشد.

برگرفته از:

 

نوشتار: سیر حکمت در اروپا (جلد 1)

نوشته: محمد علی فروغی