خوردن خوردنی ها

(خوردن خوراکی و آشامیدن نوشیدنی)

Nourishment

(Eating and Drinking)

خوردن خوردنی ها چیست؟

.جویدن و فرو دادن خوردنی به درون معده را خوردن خوردنی ها می نامند

 

 

چرا باید خوردنی خورد؟

بطوری که دانسته شده، همه جانداران – از جمله انسان – برای زنده ماندن نیاز

.به کارمایه / انرژی دارند که از راه تنفس و خوردن خوردنی ها به دست می آید

خوردن خوراکی برای انسان یک کار روزانه است که موجب رشد و تندرستی او

.می گردد

                                                                                     

 

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین

:زمینه نوشته پیوسته دیگر