شمار ستارگان

(تعداد ستاره ها)

Numbers of Stars

چند ستاره در آسمان است؟

در آسمان، هزاران هزار ستاره وجود دارد. بعضی از این ستاره ها به اندازه ای دور

هستند که ستاره شناسان با دوربین های نجومی بسیار بزرگ هم قادر به دیدنشان

نیستند.

اما بدون دوربین نجومی هم می توان در یک شب صاف و بی ابر، در حدود سه هزار

ستاره را در آسمان دید.