نخ نایلون

Nylon Yarn / Thread

چطور الیاف نایلون فراهم می شود؟

.الياف نايلون نيز از الياف مصنوعی است

روش فراهم کردن الياف نايلون شبيه روش ساخت ابريشم مصنوعی است، با اين

تفاوت كه برای مواد اوليه آن بجای سلولز، بيشتر از مواد معدنی و نفتی استفاده

.می شود

 

نخ نایلون چگونه فراهم می شود؟

 

.در نمای بالا نمودار ساده ای از چگونگی توليد نخ نايلونی نشان داده شده است

 

:زمینه نوشته پیوسته پیشین