بویایی پرندگان

Olfaction in Birds

حس بویایی در پرندگان چگونه است؟

جانداران، عموماً حس هایی را در خود پرورش می دهند که برای بقای آنها ضروری

هستند. اما

 

حس بویایی برای پرندگان تا چه اندازه ای اهمیت دارد؟

ظاهراً چندان اهمیتی ندارد، چون به نظر می رسد که پرندگان یا حس بویایی ندارند یا

حس مزبور در آنها بسیار ضعیف است.

بنا بر پژوهش های تازه، پنگوئن ها با بو کشیدن می توانند جفت خود را شناسایی کنند و

نیز

آشیانه خود را پیدا کنند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: