کشتی اُدیسه

(کشتی اولیس)

Odysseus‘ Ship

پیشینه ی کشتی اُدیسه / کشتی اولیس چیست؟

مشهورترین کشتی دوران باستان، کشتی اُدیسه / اولیس می باشد که پس از جنگ تروآ

در سال  12 پیش از میلادمسیح به یتاکا بازگشت. بیشتر ماجراهای اولیس در داخل این

کشتی اتفاق  افتاده است.