جانوران همه چیز خوار

Omnivore Animals

جانوران همه چیز خوار چگونه هستند؟

جانوران و نیز انسان هایی که گیاهخوار و نیز گوشتخوار هستند، همه چیز خوار نامیده

می شوند. مانند خرس، خوک، موش، شامپانزه و …

زمینه نوشته پیوسته پیشین: