عضو موجودات زنده

(اندام جانداران)

Organ of Organisms

اندام جانداران / عضو موجودات زنده چیست؟

 

بدن جانداران / موجودات زنده دارای بخش هایی به نام اندام / عضو هستند که هریک کار

مخصوصی که در بدن انجام می دهند و از این رو، دارای نام های گوناگون می باشند.

مانند:

قلب، شُش، معده، چشم، گوش، بینی و بسیاری اندام های دیگر که جانوران و نیز انسان

دارند و

نیز ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه و … که اندام های گیاهان هستند.

 

ساختار اندام / عضو چیست؟

هر اندام / عضو بدن موجودات زنده از بافت ها درست شده است.