اندام های بدن انسان

(عضو های بدن انسان)

Organs of the Human Body

(Human body organs)

اندام های بدن انسان چیست؟

هر بخش از بدن انسان را که کاری ویژه در دستگاه های بدن انسان انجام می دهد،

اندام / عضو می گویند.

 

چرا هر یک از اندام های بدن انسان کاری ویژه انجام می دهند؟

زیرا ساختار هر یک از اندام ها از گونه ای بافت – که از سلول های مخصوصی ساخته

می شوند – درست شده اند.

 

بدن انسان دارای چه اندام ها / عضوهایی است؟

بدن انسان دارای دو دسته اندام / عضو است:

1 – اندام های بیرونی بدن انسان

2 – اندام های درونی بدن انسان