پیدایش زندگی

Origin of Life

چگونه زندگی در کره زمین پدیدار شده است؟

در زمانی که آب ها و خشکی ها بر روی کره زمین تشکیل شدند، در نواحی گرمسیری و

استوایی، اتم های کربن در مولکول هایی که در آب با اکسیژن و در هوا با هیدروژن

ترکیب شده بودند، به صورت زنجیر در آمدند و این آغاز یک شکل جدید ماده بود.

 

با گذشت زمان، نخستین نمونه های زندگی در دریاهای گرم پدیدار شدند. نخستین

جانداران، موجودات میکروسکوپی و تک سلولی بودند. در اثر گذشت زمان زیاد،

جانداران چند سلولی روی زمین به وجود آمدند.

امروزه با استفاده از سنگواره ها معلوم شده که جانداران یاد شده، نخستین چند

سلولی های روی زمین بودند.

 

دانشمندان برای پیدایش زندگی، فرضیه های مختلفی را بیان کرده اند؛ اما آنچه که مسلم

است این است که کم کم موجودات بزرگتری ایجاد شدند و زمانی رسید که اقیانوس ها پُر

از موجودات ریز و درشت شدند.

در خشکی ها نیز، زندگی به شکل گیاهان مختلف پدیدار شد. از پی گیاهان، جانداران

کوچک و به دنبال آن جانوران به وجود آمدند تا بجایی رسید که خشکی ها نیز از

جانوران مختلف پر شد.