اُکسیداسیون

(اُکسایش / اکسید شدن)

Oxidation

اکسید شدن / اُکسایش / اکسیداسیون چیست؟

ترکیب شیمیایی اکسیژن با یک ماده ساده / عنصر را که ماده مرکبی را پدید می آورند،

اکسید شدن / اکسایش / اکسیداسیون می نامند و ماده مرکب پدید آمده را اکسید آن عنصر

گویند. مانند اینکه:

اگر هوا با آهن مرطوب تماس می یابد، اکسیژن هوا با آهن ترکیب می شود و ماده ی

مرکب سرخ رنگی به وجود می آورد که اکسید آهن / زنگ آهن نامیده می شود.

هنگامی که جیوه و اکسیژن ترکیب می شوند، گردی سرخ رنگ پدید می آید که اکسید

جیوه نام دارد.

هنگامی که عنصر منیزیوم می سوزد، با اکسیژن ترکیب می شود و گرد سفید رنگی به

نام اکسید منیزیوم پدید می آورد.

زمینه نوشته پیوسته: