ماده اکسیدی

(اُکسیدها)

Oxides

ماده اکسیدی / اُکسید چیست؟

هر ماده ی مرکبی که از اکسیژن و یک ماده ساده / عنصری دیگر ساخته شده باشد،

اُکسید نام دارد. مانند:

اکسید آهن که به شکل زنگزدگی آهن پدید می آید.

زمینه نوشته پیوسته: