اکسیژن برای سوختن

Oxygen in Combustion

چطور سوختن / آتش از اکسیژن پدید می آید؟

بطوری که دانسته شده، برای سوختن هر ماده ای نیاز به اکسیژن می باشد. از این رو،

برای سوختن هر چیزی که انرژی نور و گرمایی پدید می آورد – مانند آتش – هم نیاز به

اکسیژن می باشد. در غیر این صورت هیچ گونه سوختن / آتشی پدید نمی آید.

 

 آزمایش و تجربه:

 

ابزار و چیزهای آزمایش:

 

1 – یک عدد شمع

2 – یک شیشه دهان گشاد با درپوش

 

روش آزمایش:

نخست شمع را روشن کرده و در شیشه قرار داده شود. درپوش شیشه هم بر روی آن

گذاشته شود بطوری که هوا به داخل آن وارد نشود. مشاهده می گردد که پس از مدتی

شمع خاموش می شود. زیرا سوختن شمع و پدید آمدن شعله / آتش نیاز به اکسیژن هوا

دارد و تا زمانی سوختن ادامه دارد و پدید آمدن آتش پایدار است که اکسیژن در پیرامون

آن وجود داشته باشد. از این رو، هنگامی که اکسیژن داخل شیشه تمام شود، شمع هم

خاموش می گردد. پس:

برای پدید آمدن سوختن / آتش، اکسیژن مورد نیاز است.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: