جانوران انگل

جانوران انگل چگونه هستند؟

جانورانی مانند زالو، پشه و … که از غذای آماده در گیاهان، بدن جانوران زنده دیگر و

یا انسان استفاده می کنند، جانوران انگل نامیده می شوند.

 

 

جانوران انگل چه زیان هایی دارند؟

جانوران انگل مزاحم انسان و جانوران هستند و غذای خود را از بدن آنها می گيرند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: