خردمندی

(حکمت / فلسفه)

Philosophy

خردمندی / حکمت / فلسفه چیست؟

خردمندی / حکمت / فلسفه به خرد ورزیدن / فکر کردن انسان در باره ی

  پرسش های بنیادین که در جهان هستی با آنها روبرو است، می پردازد.

از این رو، خردمندی / حکمت / فلسفه دارای دو بخش مهم زیر می باشد:

1 – نما مایه / طبیعت / جهان هستی

2 – مایه / ماوراء طبیعت / جهان عقلانی

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته: