سیّاره

Planet

سیاره چیست؟

سیاره جرم آسمانی است که در یک خط فرضی / مدار به دور ستاره ای – مانند خورشید –

می گردد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: