آلودگی

Contamination

آلودگی چیست؟

ورود و افزوده شدن چیز ناپاک / آلاینده را به یک چیز / محیط که سبب

.ناپایداری، ناراحتی و یا آسیب جانداران می شود، آلودگی نام دارد

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین