ابزار چوگان

Polo Equipment

چیزهای لازم برای ورزش چوگان چیست؟

ابزار بازی چوگان به قرار زیر می باشد:

چوگان / چوبدست: چوگان چوبی است بلند و تراشیده شده از چوب محکم، اما سبک که

جای دست دارد و انتهای آن دارای برآمدگی تخماقی شکل است تا بتوان با پهلوی آن به

گوی ضربه وارد کرد.

اندازه چوگان از 120 تا 140 سانتیمتر می باشد.

گوی: گوی از چوب سخت یا عاج یا بامبو (خیزران / گونه ای نی) ساخته می شود.

سطح خارجی گوی به رنگ سفید، اندازه آن 52/9 سانتیمتر و وزن آن 135 گرم است.

زمین: زمین چوگان به شکل مستطیل، با درازای 290 متر و پهنای 180 متر است.

دروازه: دروازه چوگان 2/7 متر در 3/3 متر است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: