پروتوپلاسم

Protoplasm

پروپلاسم چیست؟

پروتوپلاسم بخش زنده ی هر سلول است که از ماده های گوناگون ساخته شده است.

شیمیدان ها توانسته اند بعضی از ماده های پروتوپلاسم را بسازند، ولی تاکنون موفق

نشده اند که آن ماده ها را با هم بیامیزند که پروتوپلاسم زنده فراهم شود. تا آنجا که

دانسته شده، تنها پروتوپلاسم می تواند پروتوپلاسم بسازد.

بطوری که دانسته شده، هر موجود زنده از سلول ساخته شده است و هر کاری که هر

موجود زنده / جانداری انجام می دهد، به وسیله ی سلول های آن است. بخش زنده و

کاری هر سلول هم پروتوپلاسم آن است. پس:

همه ی کارهایی را که موجود زنده / جانداری انجام می دهد،

پروتوپلاسم آن جاندار انجام می دهد.

پروتوپلاسم حرکت می کند، اکسیژن می گیرد و دی اکسید کربن پس می دهد و به خوردنی

نیاز دارد. پروتوپلاسم از خوردنی / غذایی که می گیرد همه ی ماده های لازم برای زنده

نگه داشتن خود را می سازد و نیز مقداری از غذا را به مصرف ساختن پروتوپلاسم نو

می رساند. به این ترتیب است که جانداران می توانند رشد کنند و بخش های فرسوده یا

آسیب دیده ی بدنشان را ترمیم و بازسازی کنند.

پرتوپلاسم ها به محرک ها پاسخ می دهد و مانند خود را نیز می سازد.

پس از اینجا است که نخستین ویژگی و یکسانی موجودات زنده / جانداران آشکار می شود

و از این رو است که دانسته می شود، هیچ موجود بیجان سلول ندارد و نمی تواند

پروتوپلاسم بسازد و نیز برعکس، چون موجود غیرزنده پروتوپلاسم ندارد، کاری هم به

خودی خود نمی تواند انجام دهد.

 

ساختار پروتوپلاسم چیست؟

پروتوپلاسم از دو بخش درست شده است:

1 – سیتوپلاسم

2 – هسته سلول

این دو بخش را دیواره سلول / غشای سیتوپلاسمی در برگرفته است.

 

سیتوپلاسم چیست؟

سیتوپلاسم نرم می باشد و بیشتر از ماده ای مایعی می باشد.

 

هسته سلول چیست؟

کم و بیش در همه ی سلول ها بخشی وجود دارد که هسته سلول نامیده می شود.

هسته ی سلول در میان سیتوپلاسم سلول قرار گرفته و کم و بیش سفت تر از آن است.

سلول بدون هسته نمی تواند مدتی زیاد زنده بماند.

 

گونه های سلول چیست؟

سلول / یاخته های موجودات زنده / جانداران دو گونه اند:

1 – سلول گیاهی / یاخته گیاهی

2 – سلول جانوری / یاخته جانوری