ماده ی خالص

(ماده آزمایشگاهی / مایه ی ناب)

Pure Substance

(Chemical Substance)

ماده ی خالص / مایه ی ناب چیست؟

هرگاه ماده ای تنها از یک گونه ماده ساده /  عنصر شیمیایی  یا تنها از یک گونه ماده

مرکب ساخته شده باشد، شیمیدان ها آن را ماده خالص می نامند. مانند مس که فقط از

عنصر مس یا قند که تنها از یک ماده مرکب ساخته شده اند.

 

طبقه بندی ماده ی خالص / مایه ی ناب چیست؟

همانطور که یک نوشتار از واژه هایی نوشته شده که از شمار معینی حرف الفبا درست

شده اند، مایه ها / ماده ها هم از  مولکول هایی درست شده اند که از شمار معینی اتم

ساخته شده اند و همانطور هم که نوشته ها دارای موضوع معین و گوناگون هستند،

مایه ها / ماده ها هم  دارای ویژگی های معین و گوناگون می باشند. مانند اینکه آب با

شکر فرق دارد و یا هر دو آنها با الکل تفاوت دارند.

تاکنون بیش از یک میلیون نوع ماده گوناگون ساخته شده است و باز هم پیوسته

ماده هایی تازه پدید می آیند.

از این رو، شیمیدان ها  مایه های ناب  / ماده های خالص را بر دو گونه اصلی طبقه بندی

می کنند:

1 – ماده ی ساده / مایه ی ساده

2 – ماده ی مرکب / مایه ی مرکب