Select Page

واکنش رادیواکتیویته

Radioactive Decay

واکنش های رادیواکتیویته چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، در یک دوربین عکاسی، هنگامی که دریچه آن باز می شود،

پرتوهای نور وارد دوربین می شود و به فیلم عکاسی می خورد. در نتیجه برخورد این

پرتوها به فیلم، فیلم سیاه می شود و عکس منفی به دست می آید. اشعه ها / پرتوهای

عنصر رادیواکتیو نیز – مانند پرتوهای نور – می توانند فیلم عکاسی را سیاه کنند.

پرتوهای عنصرهای رادیواکتیو برای بدن انسان زیان آور است و اگر به بدن انسان

برخورد کند، به آن آسیب می رساند.

از این رو، در بسیاری از آزمایشگاه ها و نیروگاه های اتمی، اغلب تابلوهایی دیده

می شود که نشانگر وجود رادیواکتیو در آن جاها می باشد و یا بر روی آنها نوشته شده:

خطر – رادیواکتیویته!