واکنش رادیواکتیویته

Radioactive Decay

واکنش های رادیواکتیویته چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، در یک دوربین عکاسی، هنگامی که دریچه آن باز می شود،

پرتوهای نور وارد دوربین می شود و به فیلم عکاسی می خورد. در نتیجه برخورد این

پرتوها به فیلم، فیلم سیاه می شود و عکس منفی به دست می آید. اشعه ها / پرتوهای

عنصر رادیواکتیو نیز – مانند پرتوهای نور – می توانند فیلم عکاسی را سیاه کنند.

پرتوهای عنصرهای رادیواکتیو برای بدن انسان زیان آور است و اگر به بدن انسان

برخورد کند، به آن آسیب می رساند.

از این رو، در بسیاری از آزمایشگاه ها و نیروگاه های اتمی، اغلب تابلوهایی دیده

می شود که نشانگر وجود رادیواکتیو در آن جاها می باشد و یا بر روی آنها نوشته شده:

خطر – رادیواکتیویته!