رادیواکتیویته

Radioactivity

رادیواکتیویته چیست؟

بعضی از چیزها / ماده ها از خود پرتوهایی مانند نور پخش می کنند که بسیار قوی

می باشند، بطوری که از صفحه های فلزی هم رد می شوند. این ویژگی را که در بعضی

از ماده های ساده / عنصرها وجود دارد، رادیواکتیویته نام دارد و این گونه ماده ها را،

عنصر رادیواکتیو می نامند.