شیرماهی قرمز

(خروس ماهی)

Red Lionfish

نشانه ها:

خانواده: عقرب ماهیان Scorpaenidae

 

نام علمی شیر ماهی قرمز چيست؟

نام علمی شیر ماهی های قرمز Pterois volitans  می باشد.

 

شكل ظاهری شیر ماهی قرمز چگونه است؟

بیشترین اندازه شیر ماهی های قرمز  35 سانتیمتر می رسد.

 

خوراک شیر ماهی قرمز چيست؟

 

شیر ماهی های قرمز ماهیان زنده می خورند.

 

زيستگاه شیر ماهی قرمز كجاها است؟

 زیستگاه شیر ماهی های قرمز معمولاً دریاهای آزاد می باشد.

 

پراكندگی شیر ماهی قرمز كجاها است؟