تولید مثل جانوران

(همانندسازی جانوران)

 Reproduction in Animals

(Animal Reproduction)

چطور جانوران تولید مثل / همانندسازی می کنند؟

جانوران به یکی از دو روش زیر تولید مثل / همانندسازی می کنند:

1 – تخم گذاشتن

2 – زاییدن

 

تولید مثل جانوران به روش تخم گذاشتن چگونه است؟

جانورانی که در خارج از بدن مادر رشد می کنند، از تخم تولید می شوند.

آغاز رشد همه پرندگان و بعضی از جانوران مانند لاک پشت، ماهی و قورباغه که از تخم

بیرون می آیند، در خارج از بدن مادر و درون تخم است. در این روش تولید مثل، هر یک

از جانوران از تخم همان نوع جانور تولید می شود. به این ترتیب جوجه مرغ فقط از

تخم مرغ تولید می شود.

بیشتر جانوران به این روش تولید مثل می کنند.

 

تولید مثل جانوران به روش زاییدن چگونه است؟

 

جانورانی که در درون بدن مادر رشد می کنند، از مادر زاییده می شوند.

آغاز رشد جانورانی مانند خرگوش، اسب، سگ و گربه در بدن مادر است. در این روش

تولید مثل، هر یک از جانوران از همان نوع جانور زاییده می شود. به این ترتیب خرگوش

فقط از خرگوش زاییده می شود و یا کره اسب فقط از اسب تولید می شود.

 

دگرگونی جانوران پیش از تولد چگونه است؟

 

بعضی از جانوران هنگام تولد شبیه مادر خود هستند، اما پیش از تولد تغییراتی یافته اند

تا به شکل مادر خود در آمده اند. برای نمونه، جوجه هنگامی که پوست تخم را می شکند

و بیرون می آید شبیه به یک مرغ بزرگ است ولی برای این که جوجه از تخم مرغ تولید

شود، درون تخم اندک اندک تغییراتی رخ می دهد.

 

بعضی از جانوران نه تنها پیش از تولد تغییراتی یافته اند بلکه پس از تولد هم تغییر شکل

می دهند. برای نمونه قورباغه حتی پس از اینکه از تخم خارج می شوند، تغییر شکل

می دهند.

 

به چه جانورانی زنده زا گویند؟

در بعضی از جانوران مانند مار افعی – که از خزندگان و تخم گذار هستند –  تخم ها در بدن

مادر باقی می مانند و در همان جا تبدیل به نوزاد می شوند و نوزاد از بدن مادر خارج

می شود. به این چنین جانورانی زنده زا می گویند.