خزندگان

Reptiles

چگونه جانورانی را خزنده می نامند؟

جانورانی را که یا پاهای کوتاه دارند و یا به کلی پا ندارند، خزنده گویند. زیرا هنگام

حرکت و راه رفتن، شکم خود را روی زمین می کشند که این نوع حرکت را خزیدن گویند.

 

خزندگان دارای چه ویژگی هایی هستند؟

خزندگان تفاوت زیادی با سایر مهره دارانی مثل پرندگان و پستانداران دارند و دارای

خاصه های هستند که آنها را از سایر مهره داران جدا و مشخص می کند که مهمترین آنها

عبارتند از:

1 – خزندگان خونسرد هستند.

دمای بدن خزندگان با دمای هوای اطراف تغییر می کند.

 

 

2 – بدن خزندگان از پولک پوشیده شده است.

بدن جانورانی که خزنده هستند، پوشیده از پولک های ریز و درشت است مانند بدن

لاکپشت که پوست سر، دُم و پاهایش پوشیده از پولک است و لاک آن هم از تعدادی

پولک های پهن و بزرگ تشکیل شده است.

 

3 – خزندگان با شُش تنفس می کنند.

تمساح ها، بعضی از لاکپشت ها و برخی از مارها بیشتر وقت های خود های در آب

می گذرانند، اما برای تنفس ناگزیر باید از آب بیرون و یا روی آب بیایند.

 

4 – خزندگان تخم می گذارند.

خزندگان برای تولید مثل می گذارند، اما مانند پرندگان روی تخم های خود نمی خوابند،

بلکه تخم های خود را در جاهایی دور از دید سایر جانوران می گذارند و می روند.

تخم ها پس از مدتی در دمای محیط به نوزاد تبدیل می شوند. نوزاد خزندگان پس از

خارج شدن از تخم، به تنهایی به زندگی خود ادامه می دهند. مانند مار، لاکپشت

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: