تنفس جانوران

Respiration of Animals

تنفس جانوران چیست؟

فراهم کردن اکسیژن لازم برای سوزاندن خوردنی ها در سلول های بدن و تبدیل آنها به

انرژی، و نیز بیرون راندن  دی اکسید کربن / گاز کربنیک به دست آمده در این سوخت و

ساز از بدن را تنفس جانوران و نیز انسان می نامند.

 

چطور جانوران اکسیژن به دست می آورند؟

 

بطوری که دانسته شده، همه موجودات زنده و از آن جمله جانوران و نیز انسان، اکسیژن

مورد نیاز خود را از هوا یا آب فراهم می کنند.

 

از این رو، برای گرفتن اکسیژن از هوا، در ساختار بدن همه جانوران بخشی به نام

دستگاه تنفس وجود دارد که با آن نفس می کشند.

 

چند گونه تنفس در جانوران انجام می شود؟

جانوران دارای دو گونه تنفس می باشند:

1 –  تنفس سلولی جانوران

2 – تنفس ششی / ریه ای جانوران