دستگاه تنفس جانوران

Respiratory System in Animals

دستگاه تنفس جانوران چگونه است؟

اندام های فراهم کردن اکسیژن و بیرون راندن دی اکسید کربن / گاز کربنیک در بدن

جانوران و نیز انسان را دستگاه تنفس می نامند.

 

اندام های دستگاه تنفس جانوران و نیز انسان چیست؟

 

اندام های دستگاه تنفس در جانوران پنج گونه می باشد:

 

 1 – بعضی از جانوران و نیز انسان، به وسیله شُش / ریه های خود اکسیژن هوا را

می گیرند، یعنی هوا را به درون شش های خود می کشند و قسمتی از اکسیژن هوا به

وسیله شش ها گرفته می شود.

انسان و تمام جانورانی که فقط در خشکی زندگی می کنند، به وسیله شش های خود

تنفس می کنند.

 

 2 – بعضی از جانورانی که در آب زندگی می کنند، می توانند هوای محلول (داخل) آب را

تنفس کنند. مانند ماهی ها

برای نمونه، اگر یک ماهی را در آب مشاهده کنید، دهان خود را باز می کند و می بندد.

هر بار که دهان خود را باز می کند، مقداری آب به آبشُش های خود می فرستد، وقتی که

آب از آبشش های ماهی می گذرد، اکسیژن هوای محلول در آن گرفته می شود.

3 – شماری از جانوران هم هوا را از راه پوست نمناک خود می گیرند و تنفس می کنند.

مانند کرم خاکی و قورباغه

4 – شماری دیگر از جانوران، هوا را از راه روزنک ها و نای های خود می گیرند و

تنفس می کنند. مانند حشره ها، کرم ابریشم

5 – شماری از جانوران هم هوا را از روزنه ها و راه های خود می گیرند. مانند

اسفنج ها