پاسخ جانوران به محرک های پیرامون

Response of Animals to environmental Stimuli

 

چطور جانوران به محرک های پیرامون خود پاسخ می دهند؟

هنگامی که پیام هایی مانند:

روشنایی / نوری به چشم جانور می رسد، و یا صدایی به گوش جانور می رسد، و یا

بویی به بینی جانور می رسد، این پیام ها / محرک ها به مغز جانور می روند و به

وسیله ی مغز، جانور می شناسد که آن چیز خوردنی یا دوست یا دشمن است و سپس

واکنش مناسب انجام می دهد. بطوری که:

اگر محرک از دشمن باشد، پاسخ بیشتر جانوران این است که فرار می کنند یا پنهان

می شوند و یا به جنگ می پردازند و یا

اگر جانوری گرسنه باشد، پاسخش پس از دیدن خوردنی، آن است که بدان نزدیک

می شود و شروع به خوردن می کند.