پاسخ موجودات زنده به محرک های اطراف خود

(پاسخ جانداران به پیام های پیرامون خود)

Response of Living Organisms to their Environmental

Stimulus

 

پاسخ جانداران به پیام های پیرامون خود چیست؟

همه ی جانداران، هنگامی که پیام هایی از پیرامون به آنها می رسد، کارهایی انجام

می دهند که آن را پاسخ موجود زنده به محرک های اطراف آنها می گویند. از این رو،

دانشمندان، به پیامی که از پیرامون به جاندار می رسد را محرک و کاری را که جاندار

در واکنش به آن پیام / محرک انجام می دهد را پاسخ می گویند.