کشتی بخار پست سلطنتی ملکه الیزابت (اوّل)

RMS Queen Elizabeth

(Royal Mail Steamer Queen Elizabeth)

ساختار کشتی بخار پست سلطنتی ملکه الیزابت (اول) چگونه بوده

است؟

این کشتی 345 متر درازا و 83673 تن وزن داشت.

 

پیشینه ی کشتی بخار پست سلطنتی ملکه الیزابت (اول) چیست؟

کشتی بخار اقیانوس پیمای الیزابت اول برای یک کمپانی انگلیسی ساخته و در 27

سپتامبر 1938 به آب انداخته شد و گنجایش 2283 مسافر را داشت.

این کشتی نخست در فوریه 1940 – جنگ جهانی دوم – به رنگ خاکستری درآورده شد و

واحدهای نظامی را به خاورمیانه انتقال می داد و نام این کشتی در 1956 میلادی به

کشتی ملکه مادر تغییر کرد و تا سال 1968  به این نام بود.

در سال 1968 تا 1970 به نام کشتی الیزابت بود تا اینکه در 1970 به کشتی سیوایز

یونیورسیتی تغییر نام پیدا کرد.

در 9 ژانویه 1972 کشتی بر اثر آتش سوزی از بین رفت.