ماده نمکی

(نمک)

Salt

ماده نمکی / نمک چگونه است؟

 

هنگامی که اسیدها و بازها با هم ترکیب می شوند، ماده تازه ای به وجود می آید که نمک

نام دارد. مانند نمک خوردنی / نمک طعام

 

نمک خنثی چیست؟

نمکی که نه ویژگی های اسید را دارد و نه ویژگی های باز، نمک خنثی نامیده می شود.

 

چطور نمک خنثی پدید می آید؟

هنگامی که اسید و باز با همدیگر ترکیب شوند و یکدیگر را خنثی کنند، نمک خنثی پدید

می آید.