کشتی سانتا ماریا

Santa Maria Ship

ساختار کشتی سانتا ماریا چگونه بوده است؟

این کشتی دارای 130 تن وزن، 90 پا طول و 52 خدمه بود.

 

پیشینه کشتی سانتا ماریا چیست؟

 

کشتی سانتا ماریا کشتی ای بود که کریستف کلمب در سال 1492 با آن از اقیانوس اطلس

عبور کرد و قاره ی امریکا را پیدا کرد.