ترازوی علمی

Scientific Scale

ترازوی علمی چگونه است؟

ترازوی علمی / دقیق ابزار سودمندی است که دانشمندان را در پاسخ دادن به بسیاری از

پرسش ها یاری می کند.

بعضی از این ترازوها آنقدر حساس و دقیق هستند که می تواند سنگینی / وزن نقطه ی

را که با مداد روی کاغذ گذاشته می شود را اندازه گیری کند. حساسیت بعضی دیگر از

این هم بیشتر است.

شیمیدان ها با استفاده از ترازوی علمی / دقیق پی به بسیاری از پدیده های مهم در باره

ماده ها برده اند