ابزار غواصی

(ساز و برگ غوطه وری)

SCUBA Diving Equipment

(Skin Diving Equipment)

ابزار غواصی / ساز و برگ غوطه وری چیست؟

غواص برای پیشگیری از آسیب های آب گرداگرد خود نیاز به ابزاری دارد که مهمترین

آنها به قرار زیر است:

1 – پوشاک غواصی / لباس غواصی

2 – کمربند غواصی

3 – لوله تنفسی

4 – دستگاه هوای غواصی

5 – کفش غواصی

6 – عینک غواصی

 

پوشاک غواصی / لباس غواصی چگونه است؟

به منظور مقابله با سرمای آب، معمولاً غواص ها دو گونه لباس می پوشند:

1 – لباس باز، که در آن مقدار کمی آب وارد لباس شده و میان پوست بدن و لباس قرار

می گیرد.

2 – لباس تنگ

در هر دو این لباس ها از لاستیک مخصوص به نام نئوپرین استفاده می شود.

 

کاربرد کمربند غواصی چیست؟

 

چون هنگام فرو رفتن غواص در آب، از سمت پایین به سوی غواص فشار وارد می آید

و غواص را به بالا می راند، به این منظور غواصان به هنگام فرورفتن در آب به نسبت

عمقی که باید فرو روند، کمربندهای مخصوصی را به خود می بندند که دارای وزنه های

تعیین شده هستند. این وزنه ها موجب تعادل غواص در زیر آب می شوند.

 

کاربرد عینک غواصی چیست؟

 

با عینک غواصی می توان در زیر آب همه چیز – مانند ماهی های رنگارنگی که در

لابلای گیاهان زیبا در دریا شنا می کنند – را به خوبی دید.

 

کاربرد کفش غواصی / شنا چیست؟

با کفش غواصی / کفش شنا می توان با صرف انرژی کمتر و سرعت بیشتر در آب حرکت

کرد.

 

کاربرد لوله تنفسی چیست؟

لوله تنفسی ساده ترین ابزار برای تنفس در زیر آب است.

این ابزار یک لوله کوتاه است که غواص یک سر آن را در دهان خود می گذارد و سر

دیگر آن در بیرون از آب می ماند تا زمانی که دهان و بینی زیر آب است، بتوان از راه

آن نفس کشید.

 

کاربرد دستگاه هوای غواصی چیست؟

گونه های مختلفی از دستگاه هوای غواصی وجود دارد. این دستگاه ها، نه تنها دارای

اکسیژن هستند،  بلکه در آن مخلوطی از هوای قابل تنفس وجود دارد.

غواصان با استفاده از این دستگاه، دیگر نیازی ندارند که خودشان را به یک شیلنگ

انتقال هوا که به سطح زمین می رسد یا به کشتی اتصال دارد، و وزنه ای به آن می آویزند

تا بالا کشیده نشود، ببندند. از این رو، غواصان می توانند هوای مورد نیاز خود را در

دستگاه های هوای غواصی با فشار هوا، بر پشت خود ببندند و به زیر آب روند و آزادانه

حرکت کنند و جابجا شوند.

بر روی دستگاه های هوای غواصی، سوپاپ / دریچه ویژه ای گذاشته شده که مکانیسم آن

بر اساس فشار آب موجود در گرداگرد دستگاه کار می کند. بطوری که فشار هوایی که

غواص تنفس می کند، برابر با فشار آب می باشد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته: